จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ

 

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2561

 

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม 2561

      จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 23-24 เดือนมีนาคม-เมษายน 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 25 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 27 เดือนสิงหาคม 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 28 เดือนกันยายน 2561

 

  

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2560

 

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 15 เดือนมีนาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 16 เดือนเมษายน 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 20 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

 

     

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2559

 

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2559

  

 

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2558

 

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon