จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ

 

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2561

 

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 21 เดือนมกราคม 2561

      จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 23-24 เดือนมีนาคม-เมษายน 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 25 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 27 เดือนสิงหาคม 2561

     จดหมายข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 28 เดือนกันยายน 2561

 

  

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2560

 

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 15 เดือนมีนาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 16 เดือนเมษายน 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 17 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 20 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

 

     

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2559

 

     จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2559

    จดหมายข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2559

  

 

จดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปี 2558

 

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2558

     จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2558

    จดหมายข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2558

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

icon
icon