สาขาการท่องเที่ยว มข. ฝึกทักษะการทำอาหารจริงจากผู้เชี่ยวชาญ

     ดร.จตุราพร  สีหาบุตร อาจารย์ประจำรายวิชา 927 323 Food and Beverage Management  สาขาวิชาการท่องเที่ยว เชิญอาจารย์พิเศษ คือ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไชย CEO บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อบรรยายในหัวข้อ Art of Japanese Cuisine และสอนวิธีการทำสเต็กเพื่อให้นักศึกษาจำนวน 30 คนได้ฝึกการทำอาหารจริงอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นและการทำสเต๊กแล้วนั้น ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย

 

 

 

icon
icon