โครงการ “ผูกพัน ใส่ใจ เข้า HOME ROOM” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา

           การดูแลนักศึกษา เข้าถึงนักศึกษาและการให้คำปรึกษา นับเป็นภาระหน้าที่หลักของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการที่มีชื่อว่า “ผูกพัน ใส่ใจ เข้า HOME ROOM  เพื่อให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามปัญหาหรือพูดคุยเรื่องต่างๆ ที่นอกเหนือจากวิชาเรียนและชั่วโมงให้คำปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช  แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจมุ่งสร้างให้บัณฑิตประสบความสำเร็จ ดังคำขวัญที่ว่า “บัณฑิตมีคุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ ดำรงชีพด้วยสติปัญญา” โดยในอนาคตคณะบริหารธุรกิจมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อฝึกงานในต่างประเทศและการทำงานในต่างประเทศ  ซึ่งนำร่องจากการให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจำนวน 4 คนเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยในเมืองจี๋หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเรียนรู้ภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและท่องเที่ยว ในวันที่ 4 -18 ธันวาคม 2558 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับนานาชาติและสร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในต่างประเทศต่อไป คณบดีกล่าวทิ้งท้าย

                  นอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังข่าวสารภายในคณะแล้วนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการอ่านหนังสือสอบ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บอกเล่าปัญหาของตนเองพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขตลอดการศึกษา 4 ปี ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 500 คน

 

 

icon
icon