คณะบริหารธุรกิจเดินหน้าสร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและบุคลากรสู่อาเซียนร่วมกับ สปป.ลาว

         ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้มีการลงนามความร่วมมือกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว สถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว เพื่อสร้างแผนพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ในเรื่องการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมานั้น  และในวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ทางผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจได้เดินทางไปยังสถาบันสื่อมวลชนวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมหารือทั้งสิ้น 30 คน

       

         Darany  PHOMMAVONGSA ตัวแทนสถาบันสื่อมวลชน วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า   ทาง สปป.ลาวนั้นยังไม่ทราบความต้องการหรือหัวข้อของการพัฒนาบุคลากรชัดเจน ต้องผ่านการทำวิจัยและเก็บข้อมูลทางสถิติก่อน ซึ่งเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำวิจัยจึงขอความร่วมมือมาทางคณะบริหารธุรกิจ  โดยข้อมูลที่ต้องการทราบ เช่น กลุ่มตลาดเป้าหมาย ความต้องการของตลาดเป้าหมาย เพื่อให้นักเที่ยวชาวไทยใช้เวลาท่องเที่ยวอยู่ใน สปป.ลาวนานขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้น

         

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ด้านการพัฒนาบุคลากรของ สปป.ลาว โดยอิงกรอบความร่วมมือนั้น คือการสร้างให้บุคลากรสามารถค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเองและการสร้างครูฝึกด้านการบริการในธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้จัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะไว้สำหรับการอบรมในแต่ละหัวข้อ จากการประชุมหารือได้มีการกำหนดแผนการอบรมเป็นทั้งหมด 3 ไตรมาศ ในปี 2559 ได้แก่ ไตรมาศที่ 1 การอบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ไตรมาศที่ 2 การอบรม Training for Trainers เพื่ออบรมการบริการในอุตสาหกรรมบริการเพื่อสร้างครูฝึกที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้  ไตรมาศที่ 3 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สปป.ลาวผ่านสื่อออนไลน์  และการกำหนดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมจาก สปป.ลาว รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนสำหรับการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย

 

 

 

icon
icon