คณะบริหารธุรกิจ หารือแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียนการสอนกับ ม.แห่งชาติลาว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้ร่วมประชุมหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเรียนการสอน ระหว่างสองสถาบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ สมจิด สุกสะหวัด คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในครั้งนี้จึงมีการร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างสองสถาบัน ภายใต้กรอบของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มหารือแต่ละหลักสูตรของทั้งสองสถาบัน ในด้านสาขาการเงิน บัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การโรงแรม และสาขาที่ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งมีการเทียบเคียงระหว่างรายวิชาที่นักศึกษาทั้งสองสถาบันสามารถเรียนร่วมกันได้

          ดร.จตุราพร สีหาบุตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 ประเทศนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น จำนวน 180 ชั่วโมง หรือ 3 เดือน เพื่ออบรมการใช้โปรแกรมเฉพาะทางในแต่ละหลักสูตร เช่น โปรแกรมทางบัญชี รวมไปถึงการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนวิทยากร โดยทางคณะบริหารธุรกิจจะเป็นผู้สนับสนุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีความจำเป็นให้กับนักศึกษาจาก สปป.ลาว ซึ่งเริ่มต้นโครงการในเดือนมกราคม ปี 2559 และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 10-20 คน จากการระดมสมองจากหลักสูตรที่มีความคล้ายคลึงกันของทั้ง 2 คณะเพื่อปรับรูปแบบการจัดอบรมให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด

 

 

icon
icon