ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล

   ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ (Information Literacy) ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะจัดให้มีการจัดบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดยมีหลักสูตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

 

หลักสูตรที่ 1 การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูล SCOPUS/SciDirect/WoS/JCR

หลักสูตรที่ 2 การสืนค้นฐานข้อมูล Web of Science

หลักสูตรที่ 3 Scopus: The Database for Research and Publications Development

หลักสูตรที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ KKU Library ด้วย One Search

หลักสูตรที่ 5 How to seek information on the Library Web OPAC

หลักสูตรที่ 6 การใช้โปรแกรม Turnin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)

หลักสูตรที่ 7 Managing Citaions Using Zotero

หลักสูตรที่ 8 Managing Citaions Using Mendeley

   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ http://training.kku.ac.th/training57/table.php หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางวัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ภายใน มข. 426216 e-mail:wacwad@kku.ac.th

icon
icon