ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประเทศอินโดนีเซีย

          อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของอาเซียน และเอเชียตะวันออก (ERIA) และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ISEAS) ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (Centre for Entrepreneurship, Innovation and SME Development (CEISDA) in the ASEAN Region) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับทุนวิจัยเรื่องการส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) จากสถาบันวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ของอาเซียน และเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)) และ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการทำวิจัยครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตและศึกษาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ 10 ประเทศในอาเซียน และ ประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในปี พ.ศ.2559 และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชีย ทั้งนี้ ดร.ธีระวัฒน์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ในการสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนนักวิจัยจากประเทศในอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมทั้งมีตัวแทนนักวิจัยจากประเทศในทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ ในอาเซียน และเอเชียตะวันออกมาร่วมการประชุมด้วย รวมแล้วมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด ประมาณ 25 คน

 

 

icon
icon