หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และมีบุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 70 คน

icon
icon