คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษา

      ดร.รัฐการ บัวศรี และดร.ธนชาติ เราประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวนกว่า 225 คน ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ทั้งนี้ได้มีการให้แง่คิดเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา แนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำให้นักศึกษามีความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามข้อมูลและปรึกษาปัญหาทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องปัญหาส่วนตัว นอกจากนั้นยังได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสประสบการณ์ในต่างประเทศอีกด้วย

 

icon
icon