คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรม Social Media for SMEs

      วันที่ 5-6 มีนาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรม "Social Media for SMEs" ซึ่งเป็นการใช้ Social Media เพื่อการตลาดออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2316 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายโดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวนทั้งหมด 23 คน จากการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้คำแนะนำ การใช้ Facebook, Twitter, Blog, Foursquare, Instagram, YouTube ในการทำการตลาดออนไลน์ การสร้างเอกลักษณ์และกำหนดคุณค่าให้กับแบรนด์สินค้า กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้านและลูกค้า ทั้งนี้ยังมีการแยกกลุ่มย่อยเพื่อทำ workshop โดยให้ผู้เข้าร่วมได้ะดมสมอง 4 ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองพร้อมนำเสนอ เพื่อวิทยากรและผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจต่อไป
     อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรม กล่าวว่า " ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เห็นภาพภูมิภาคของประเทศไทยที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงและที่สัมผัสได้ คือ มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ เป็นแหล่งติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชน  ธุรกิจ SMEs ทั้งหลาย ช่วยเหลือตัวเอง โดยการเพิ่มพูนความรู้อย่างเต็มที่และคาดหวังอย่างมากว่าภาครัฐคงจะเข้ามาสนับสนุนในการผลักดันไปรษณีย์ไทยในการช่วยทำ logistics เพื่อ SMEs จะได้เข้มแข็งไปสู้กับต่างชาติได้ " อ.สุวรรณ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
     
     
 
icon
icon