คณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

        ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจนำทีมโดย ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 20 คน ทั้งนี้ ประธานฝ่ายและประธานหลักสูตรต่างๆ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 และระดมความคิดเห็นการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2560 ต่อไป

 

 

icon
icon