คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองคาย

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตตำบลหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการต้นแบบอย่างยั่งยืน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการโรงแรม อาคารเรียนรวม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย   โดยมี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการฯ ซึ่งจัดโครงการฯ โดย ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้กลุ่ม OTOP ในจังหวัดหนองคายเป็นผู้ประกอบการต้นแบบอย่างยั่งยืน  โดยผลักดัน การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ในชุมชน เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่ม OTOP  ยังประสบปัญหาขาดความรู้ในเรื่องรูปแบบและลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ่ม OTOP หลักการและวิธีการดำเนินการธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างธุรกิจในกลุ่ม OTOP และธุรกิจทั่วไปรวมถึงขาดความร่วมมือที่ดีในกลุ่ม OTOP ในชุมชนเอง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคและได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองคาย จำนวน 38 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 15 คน รวมทั้งหมดเป็น 53 คน โดยมีหัวข้อในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 1) กลยุทธ์และปรัชญาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน (KM) 2) การเขียนแผนธุรกิจภาคปฎิบัติ และ กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน (KM) 3) การจัดการบัญชีเบื้องต้นและงบกระแสเงินสด ต้นทุนของเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ กิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน (KM) 4) ลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน (KM) ซึ่งมีทีมวิทยากร ได้แก่ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.สุพัตรา  สร้อยเพ็ชร์ อาจารย์ภาชินี สีบุญเรือง อาจารย์กีรติ นิวรณุสิต อาจารย์วิภารัตน์ สุราลัย นางสาวภณิดา เจริญพิทยา นางสุปรียา  ลาคำ นางสาวปิยมาศ  โลหะปาน นางสาวจักรวาล  แสวงสุข และนางสาวสยมพร  สุจริตจันทร์

          ทั้งนี้ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราฏร์ หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นกลุ่มที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ การผลิต การตลาด จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม OTOP ในเขตตำบลหนองกอมเกาะและเขตจังหวัดหนองคาย เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon