อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

         ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (CEISDA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน และนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ

 

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon