อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ

         ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อ SMEs ในภูมิภาคอาเซียน (CEISDA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา แบบครบวงจร ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  ซึ่งโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน และนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ

 

 

 

icon
icon