โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

     ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ และ ดร.นารา กิตติเมธีกุล คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร โดยการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้า และเครื่องแต่งกาย แก่ตัวแทนผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

 

 

icon
icon