โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

     ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ดร.ธนชาติ เราประเสริฐ และ ดร.นารา กิตติเมธีกุล คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร โดยการสัมมนาเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้า และเครื่องแต่งกาย แก่ตัวแทนผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon