คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS

      ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS” ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลอง ชั้น 1  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AMOS เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยที่อยู่ในรูปของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้ทราบถึงความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยและตัวแปรในรูปแบบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS สำหรับการวิจัย  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการและผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกว่า 12 คน

icon
วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

วันที่ 29 Mar 2018
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

วันที่ 30 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 01 Apr 2018
สัมมนาสโมสรนักศึกษา

วันที่ 04 Apr 2018
International Day

วันที่ 12 Apr 2018
รำบวงสรวงหลวงพ่อพระใส

วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)
icon
icon