คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS

      ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS” ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลอง ชั้น 1  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AMOS เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยที่อยู่ในรูปของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้ทราบถึงความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยและตัวแปรในรูปแบบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS สำหรับการวิจัย  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการและผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกว่า 12 คน

icon
วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)

วันที่ 01 Aug 2018
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 Aug 2018
โครงการประกวด NBS FRESHY

วันที่ 02 Aug 2018
โครงการร้องเพลงสถาบัน

วันที่ 03 Aug 2018
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขอนล่อง

วันที่ 04 Aug 2018
โครงการร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 05 Aug 2018
โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Aug 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
icon
icon