คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS

      ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS ให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS” ณ ห้องปฏิบัติการตลาดหลักทรัพย์จำลอง ชั้น 1  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AMOS เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยที่อยู่ในรูปของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้ทราบถึงความแตกต่างของเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยและตัวแปรในรูปแบบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.กริช  แรงสูงเนิน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS สำหรับการวิจัย  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการและผู้ที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกว่า 12 คน

icon
icon