นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อม..สู่ความสำเร็จกับโครงการ Singha Biz Course ครั้งที่ 8

         โครงการ Singha Biz Course  เป็นโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ไม่จำกัดคณะสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น และบริษัทในเครือ อีกทั้งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชาเป็นเวลา 2 เดือน และในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดโครงการ Singha Biz Course ครั้งที่ 8 “เตรียมความพร้อม..สู่ความสำเร็จ” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชีเข้าร่วมกว่า 100 คน

         ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นำนักบริหารในตัวของนักศึกษา โดยคุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด นอกจากนั้นยังมีการร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลจากบริษัท การทดสอบวัด IQ และ EQ ให้กับนักศึกษาทั้ง 100 คนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ต่อไป นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การวางเป้าหมายในชีวิต การประเมินศักยภาพของตนเองและการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นและเรียนรู้เทคนิคสำหรับการสัมภาษณ์งานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC และการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป

 

 

 

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon