สาขาวิชาการบัญชีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาบัญชี

         ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำลง อันเนื่องมาจากสื่อและเทคโนโลยีที่มีความเจริญ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

         อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาบัญชี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาสาขาการบัญชีสนใจเข้าร่วมจำนวน 120 คน  ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหาวาทิตย์ จากจังหวัดศรีสะเกษเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำนักศึกษาเจริญจิตภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยนำนักศึกษาทำความสะอาดภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและกิจกรรมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านหนองเดิ่น ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น จ.หนองคาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

 

 

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon