สาขาวิชาการบัญชีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาบัญชี

         ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำลง อันเนื่องมาจากสื่อและเทคโนโลยีที่มีความเจริญ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

         อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาบัญชี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีนักศึกษาสาขาการบัญชีสนใจเข้าร่วมจำนวน 120 คน  ซึ่งได้รับเกียรติจากพระมหาวาทิตย์ จากจังหวัดศรีสะเกษเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำนักศึกษาเจริญจิตภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยนำนักศึกษาทำความสะอาดภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและกิจกรรมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านหนองเดิ่น ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น จ.หนองคาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  

 

 

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon