นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. คณะบริหารธุรกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีผู้สมัครลงเลือกตั้งองค์การนักศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม คือ หมาย 1  กลุ่มภูมิใจ มข. และหมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐ ซึ่งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษาทั้งหมด 535 เสียงและผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 กลุ่มเลือดสีอิฐด้วยคะแนน 322 คะแนนและการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 650 เสียง และผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หมายเลข 2 ด้วยคะแนน 262 คะแนน

 

 

icon
icon