วันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมวันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดบูทให้ความรู้และจำหน่ายอาหารประจำชาติของชนชาติไทย เวียดนาม สปป.ลาว จีน การประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการตอบคำถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนานาชาติทั้งนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจชาวไทย ชาวเวียดนามและชาวลาว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวจีนและผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

 

ภาพ: Piyawat Tungpadcha

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon