วันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมวันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดบูทให้ความรู้และจำหน่ายอาหารประจำชาติของชนชาติไทย เวียดนาม สปป.ลาว จีน การประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการตอบคำถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนานาชาติทั้งนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจชาวไทย ชาวเวียดนามและชาวลาว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวจีนและผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

 

ภาพ: Piyawat Tungpadcha

icon
icon