วันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day)

ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมวันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Cultural Day) ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจัดบูทให้ความรู้และจำหน่ายอาหารประจำชาติของชนชาติไทย เวียดนาม สปป.ลาว จีน การประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ และการตอบคำถามเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนานาชาติทั้งนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจชาวไทย ชาวเวียดนามและชาวลาว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง ประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวจีนและผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติและเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของไทย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

 

ภาพ: Piyawat Tungpadcha

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon