สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นองค์กรหลักในการดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจะมีชุมนุมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักศึกษา นำมาซึ่งการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการวางแผนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชานธารา โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2559” หัวข้อ “การประกันคุณภาพและการจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” โดยคุณจักรพงษ์ นนทชัยสิริกุลและคุณธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นอกจากนั้นยังให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อีกด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon