สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นองค์กรหลักในการดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจะมีชุมนุมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักศึกษา นำมาซึ่งการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการวางแผนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชานธารา โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2559” หัวข้อ “การประกันคุณภาพและการจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” โดยคุณจักรพงษ์ นนทชัยสิริกุลและคุณธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นอกจากนั้นยังให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อีกด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon