สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นองค์กรหลักในการดูแลส่งเสริมและอำนวยความสะดวกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจะมีชุมนุมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักศึกษา นำมาซึ่งการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการวางแผนนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงได้มีการจัดสัมมนาแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชานธารา โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.กริช แรสูงเนิน กล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2559” หัวข้อ “การประกันคุณภาพและการจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559” โดยคุณจักรพงษ์ นนทชัยสิริกุลและคุณธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นอกจากนั้นยังให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 อีกด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 35 คน

 

icon
icon