ประเพณีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเปรียบเสมือนดั่ง โดยนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจทุกสาขา ทุกชั้นปี ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูอย่างสวยงาม มาแสดงความกตัญญุต่อครูอาจารย์  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณบริหารธุรกิจ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า "ขอให้ศิษย์ทุกคนประพฤติแต่ในสิ่งดีงาม ครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดั่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ว่า บัณฑิต มีคุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ ดำรงชีพด้วยสติปัญญา" ในงานพิธีไหว้ครูในปีนี้ท่านคณบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละสาขา ชั้นปี จำนวน 24 คน และ นักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมการเข้าร่วมเรียนรู้แบบูรณาการสูงที่สุด 3 อันดับแรกในทุกชั้นปี

 

 

 

 

ภาพ ข่าว : นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา

icon
icon