ประเพณีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนเปรียบเสมือนดั่ง โดยนักศึกษาคณะบริหาระุรกิจทุกสาขา ทุกชั้นปี ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูอย่างสวยงาม มาแสดงความกตัญญุต่อครูอาจารย์  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณบริหารธุรกิจ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า "ขอให้ศิษย์ทุกคนประพฤติแต่ในสิ่งดีงาม ครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา นำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสุจริต ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดั่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ว่า บัณฑิต มีคุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ ดำรงชีพด้วยสติปัญญา" ในงานพิธีไหว้ครูในปีนี้ท่านคณบดีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละสาขา ชั้นปี จำนวน 24 คน และ นักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมการเข้าร่วมเรียนรู้แบบูรณาการสูงที่สุด 3 อันดับแรกในทุกชั้นปี

 

 

 

 

ภาพ ข่าว : นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon