นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (เทศกาลเข้าพรรษา) ปี 2559

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเข้าวัดฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ(เทศกาลเข้าพรรษา) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 9 ตุลาคม 2559  เวลา 18.00-21.00 น. ณ อารามหลวง วัดโพธิ์ชัย  จ.หนองคาย กิจกรรมนี้นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คนต่อสัปดาห์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการเรียนได้

 

 

 

     

 

 

 

  

      

 

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon