นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (เทศกาลเข้าพรรษา) ปี 2559

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเข้าวัดฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะช่วงเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ(เทศกาลเข้าพรรษา) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 - วันที่ 9 ตุลาคม 2559  เวลา 18.00-21.00 น. ณ อารามหลวง วัดโพธิ์ชัย  จ.หนองคาย กิจกรรมนี้นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล นักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า 100 คนต่อสัปดาห์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและการเรียนได้

 

 

 

     

 

 

 

  

      

 

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon