โครงการ Young Green Entrepreneurship

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมการเป็นผู้ประกอบการสีเขียว และกิจกรรม SCR ร่วมกับศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า อ.สังคม จ.หนองคาย

 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัชวาล เอื้อสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย และทีมงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การถ่ายทอดแง่มุม และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการบริหารธุรกิจเชิงอนุรักษ์ (Green business) แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 220 คน

 

ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาในเรื่องการสำนึกรักในธรรมชาติ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของการทำธุรกิจกับธรรมชาติ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่อาจทำลายธรรมชาติ  ในทั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมปลูกป่า 400 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 จุดกับทางศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่าเพื่อเป็นประโยชน์แด่ผืนป่าให้สมบูรณ์ต่อไป โดยทั้งนี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจจะดำเนินโครงการเช่นนี้ในทุกปี

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon