โครงการ Young Green Entrepreneurship

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมการเป็นผู้ประกอบการสีเขียว และกิจกรรม SCR ร่วมกับศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า อ.สังคม จ.หนองคาย

 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัชวาล เอื้อสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย และทีมงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การถ่ายทอดแง่มุม และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการบริหารธุรกิจเชิงอนุรักษ์ (Green business) แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 220 คน

 

ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาในเรื่องการสำนึกรักในธรรมชาติ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของการทำธุรกิจกับธรรมชาติ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่อาจทำลายธรรมชาติ  ในทั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมปลูกป่า 400 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 จุดกับทางศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่าเพื่อเป็นประโยชน์แด่ผืนป่าให้สมบูรณ์ต่อไป โดยทั้งนี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจจะดำเนินโครงการเช่นนี้ในทุกปี

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon