โครงการ Young Green Entrepreneurship

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมการเป็นผู้ประกอบการสีเขียว และกิจกรรม SCR ร่วมกับศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย และเพื่อเป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า อ.สังคม จ.หนองคาย

 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณชัชวาล เอื้อสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดหนองคาย และทีมงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การถ่ายทอดแง่มุม และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการบริหารธุรกิจเชิงอนุรักษ์ (Green business) แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 220 คน

 

ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาในเรื่องการสำนึกรักในธรรมชาติ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของการทำธุรกิจกับธรรมชาติ  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงผลกระทบของธุรกิจที่อาจทำลายธรรมชาติ  ในทั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมปลูกป่า 400 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 จุดกับทางศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่าเพื่อเป็นประโยชน์แด่ผืนป่าให้สมบูรณ์ต่อไป โดยทั้งนี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจจะดำเนินโครงการเช่นนี้ในทุกปี

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

icon
icon