จอมยุทธ์น้อย นักธุรกิจร้อยล้าน

ครงการจอมยุทธ์น้อย นักธุรกิจร้อยล้าน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

เริ่มโครงการ 21 มกราคม 2560

ให้นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครทุกคนมาพบกันที่ 2217

เวลา 8.30 ใส่ชุดสบายๆ

 

 

ด้วยความมุ่งมั่นการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดขึ้นในนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บนพื้นฐานว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ถ้าได้รับโอกาสและการแนะนำที่เหมาะสม และด้วยวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ ในการมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนั้น การสร้างบรรยากาศของคณะบริหารธุรกิจให้เป็นบรรยากาศแห่งการเป็นผู้ประกอบการจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรตามปกติ

 

การจัดโครงการ “จอมยุทธน้อย นักธุรกิจร้อยล้าน” เป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการในระหว่างเรียน ด้วยการประยุกต์ใช้วิชาความรู้ การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ มาเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ และยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการเป็นผู้ประกอบการ โดยธุรกิจที่โครงการนี้ให้ความสำคัญจะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” คือการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ธุรกิจที่มีสินค้าเชิง “นวัตกรรม” ที่มีการขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิทยาการ และเน้นความเชี่ยวชาญทักษะขั้นสูง

 

โครงการนี้ จึงแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นระยะต่างๆ 3 ระยะ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ และเป็นการคัดกรองความเป็นสุดยอดของผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมีเป้าหมายว่า นักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้ จะมีความเป็นผู้ประกอบการและมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องจบการศึกษา ประกอบด้วย

 

ระยะที่ 1 อบรมการเป็นผู้ประกอบการและประกวดแผนธุรกิจในหัวข้อ “ธุรกิจยุคใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ระยะที่ 2 ผู้ชนะการประกวดรับเงินทุนทำธุรกิจและดำเนินการทำธุรกิจ

ระยะที่ 3 เผยแพร่การทำธุรกิจและชวนผู้ลงทุนมาร่วมทุนทำธุรกิจ

 

คุณสมบัติละเงื่อนไขการสมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี–โท ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา รวมตัวเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน
 2. มีแนวคิดในการธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
 3. เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริงด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป

 

กำหนดเวลากิจกรรม

 • 21 ม.ค. 60                เข้าค่ายอบรมเรื่อง การตั้งเป้าหมายชีวิตและ เศรษฐกิจไทยยุค 4.0
 • 22 ม.ค. 60               เข้าค่ายอบรมเรื่อง การตลาดยุคดิจิตัล และ Business Model
 • 4 ก.พ. 60                เข้าค่ายอบรมเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ และการบริหารคน
 • 5 ก.พ. 60                เข้าค่ายอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การาลงทุน
 • 20 ก.พ. 60              เข้าค่ายประกวดแผนธุรกิจครั้งที่ 1 คัดเลือก 4 ทีม สู่การศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่*
 • 17-19 มี.ค. 60             ลงภาคสนาม ศึกษาดุงาน ณ จ.เชียงใหม่*
 • 30 มี.ค. 60               ประกวดแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ ชิงเงินทุนจัดตั้งธุรกิจ
 • ส.ค. 60                 จัดนิทรรศการเสนอผลงานการทำธุรกิจ และ Business Matching กับนักธุรกิจตัวจริง

หมายเหตุ *จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดที่มีโอกาสทางธุรกิจที่ใกล้เคียง

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เป็นธุรกิจที่ใช้แนวทาง Thailand 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
 2. มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของนักศึกษาที่จะต้องลงไปทำจริง
 3. เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการคงอยู่ที่ยั่งยืน สามารถยึดเป็นอาชีพได้เมื่อเรียนจบการศึกษา
 4. มีความสอดคล้องกันในทุกๆ ด้านของแผนธุรกิจ

 

การสมัคร

 1. Download ใบสมัครและกรอกรายรายเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน (พิมพ์หรือเขียนก็ได้)
 2. ยื่นในสมัครภายในวันที่ 18 พ.ย. 2559 เวลา 16.00 น. ที่ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ
 3. แนบสำเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกในกลุ่มทุกคน

 

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแผนธุรกิจ

 1. Thailand 4.0
 2. Innovation and Creativity
 3. Business Model
 4. Business Plan
 5. New Product / Service
icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon