วันนัดพบผู้ปกครอง

22 กรกฎาคม 60 วันนัดพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการห้องอาหารช่อคูณคำ คณบดี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจกล่าวต้อนรับ ทักทาย ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แจงนโยบายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ แนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การลงทะเบียน และตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon