วันนัดพบผู้ปกครอง

22 กรกฎาคม 60 วันนัดพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการห้องอาหารช่อคูณคำ คณบดี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจกล่าวต้อนรับ ทักทาย ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แจงนโยบายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ แนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การลงทะเบียน และตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง

icon
icon