วันนัดพบผู้ปกครอง

22 กรกฎาคม 60 วันนัดพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการห้องอาหารช่อคูณคำ คณบดี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจกล่าวต้อนรับ ทักทาย ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แจงนโยบายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ แนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การลงทะเบียน และตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง

icon
วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)

วันที่ 01 Dec 2018
ราตรีบัณฑิตและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS

วันที่ 01 Dec 2018
งานฉลองบัณฑิตใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า NBS
icon
icon