วันนัดพบผู้ปกครอง

22 กรกฎาคม 60 วันนัดพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องปฏิบัติการห้องอาหารช่อคูณคำ คณบดี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจกล่าวต้อนรับ ทักทาย ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แจงนโยบายทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ แนะนำการปฏิบัติตัวต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การลงทะเบียน และตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง

icon
วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)

วันที่ 01 Aug 2018
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 01 Aug 2018
โครงการประกวด NBS FRESHY

วันที่ 02 Aug 2018
โครงการร้องเพลงสถาบัน

วันที่ 03 Aug 2018
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อขอนล่อง

วันที่ 04 Aug 2018
โครงการร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 05 Aug 2018
โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Aug 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
icon
icon