คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน ได้จัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชา 949 816 การสร้างเสถียรภาพการได้เปรียบในการแข่งขัน ร่วมกับโรงแรม VANA Wellness Resort จังหวัดหนองคาย โดยในการเรียนการสอนของรายวิชาได้จัดให้มีการบรรยายทางทฤษฎีจำนวน 27 ชั่วโมงและการลงพื้นที่ในสถานประกอบการจริงเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานของธุรกิจและประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการและผู้บริหารของโรงแรมจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ได้ไปจัดทำระบบการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงแรมสู่ โดยถูกจัดทำขึ้นภายใต้เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ประจำปี 2559-2560 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงแรมให้ครบทุกองค์ประกอบของเกณฑ์อันได้แก่ โครงร่างองค์กรและหมวด (1) การนำองค์กร (2) กลยุทธ์ (3) ลูกค้า (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) บุคคลากร (6) การปฏิบัติการ และ (7) ผลลัพธ์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของโรงแรมและเพื่อยกระดับคุณภาพโรงแรมให้กับจังหวัดหนองคายให้มีการบริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มประชุมสัมมนา

          ในการนี้ ทางหลักสูตรขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรม VANA Wellness Resort ในการให้ความร่วมมือในการจัดโครงการการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอนในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางโรงแรมในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของโรงแรมที่สุด

ภาพ / ข่าว  : ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

เสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1009
icon
icon