คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการวันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Art and Culture Day)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  เวลา  13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดโครงการวันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Art and Culture Day) ขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นประเด็นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการผลักดันให้คณะและสาขาวิชาต่างๆ ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง “ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Culture Club หรือ IACC)” เพื่อทำหน้ารับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งโครงการที่ชุมนุมฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเป็นโครงการแรกคือ “วันศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Art and Culture Day)” โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน จำนวน 3 ชนชาติ ได้แก่ ลาว เวียดนาม และจีน ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 นี้ ทาง ชุมนุมฯ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะเน้นการแสดงและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แสดงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของบุคคลแต่ละชนชาติเป็นหลัก อีกทั้งยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจในด้านของการเป็นศูนย์กลางทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติได้ และในการจัดโครงการในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริช  แรงสูงเนิน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงานโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ ร่วมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ แสดงออกถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของบุคคลแต่ละชนชาติ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งได้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 250 คน

ลิ๊งค์ภาพกิจกรรม :            
ข่าว / อนิรุต สุทธินันท์
ภาพ / ดร.จตุราพร สีหาบุตร
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1153
icon
icon