คณะบริหารธุรกิจนำนักศึกษา MBA ศึกษาดูงานโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุน ณ นครคุนหมิง

วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร นำนักศึกษารายวิชา 949 825 Business Opportunity Evaluation and New Venture Creation in GMS Countries จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา และสำรวจเส้นทาง R3A การศึกษาดูงานในรายวิชาเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาทั้งปัจจัย ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาถึงเงื่อนไขกฎหมายการลงทุนรวมไปถึงการเข้าไปทำความรู้จักกับผู้นำทั้งทางด้านการเมืองและด้านธุรกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการเดินทางดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัยของคณาจารย์ผู้สอน เมื่อปี พ.ศ. 2535 เศรษฐกิจของคุนหมิงมีการเจริญเติบโตเป็นอันดับที่ 12 ในบรรดาเมืองทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนตั้งใจจะพัฒนาคุนหมิงให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งไปสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของยูนนานประจำปี 2560 ว่า GDP มีมูลค่า 1.653134 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 
การเดินทางครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะและรับฟังการบรรยายจากคุณวิชชเยนทร์ สุรพลพิเชษฐ์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงและคณะ โดยการรับฟังบรรยายได้ทราบถึงปัจจัยการค้าการลงทุน ธุรกิจที่เป็นที่น่าจับตาในมณฑลยูนนาน รวมถึงระบบการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและยูนนาน วันที่สองมีการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การธนาคาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจ E-commerce  จากธนาคารกรุงไทย สำนักงานนครคุนหมิง คณะผู้แทนจากธนาคารกรุงไทยได้เปิดกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เปิดประเด็นทางเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งได้ทราบถึงข้อมูลสถิติตัวเลขที่เป็นปัจจุบันด้านการลงทุนการธนาคารในคุนหมิง การเจริญเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในประเทศจีนซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้นำนักศึกษาเดินทางสำรวจเส้นทาง R3A โดยการสำรวจเส้นทางครั้งนี้เริ่มเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา ด่านบ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังด่านบ่อเต็น เมืองหลวงน้ำทา ด่านห้วยทราย สปป.ลาว และสิ้นสุดที่ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย คณะผู้เดินทางได้เห็นถึงระบบการจัดการด่านของแต่ละประเทศ จุดผ่อนปรนสินค้า จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างจีนและลาว เส้นทางการขนส่งโลจิสติก ซึ่งนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง ได้รับความรู้และสามารถประเมินศักยภาพทางธุรกิจและปัจจัยสภาพแวดล้อมจากการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งอาจารย์มีมุมมองจากประเทศเพื่อนบ้านใน GMS เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป
ภาพ/ ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1186
icon
icon