ดอกดินศิลป์บริหาร ประจำปี 2560

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีการดำเนินกิจกรรมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในด้านของกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน และการบูรณาการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และความคิดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งของการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการคือ ทักษะความกล้าหาญในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสามารถหลากหลายรูปแบบ 

 

 

 

ทั้งนี้ในวันที่ 26 มกราคม 2561 สโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "ดอกดินศิลป์บริหาร ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุม NK2217 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 ได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสามารถเฉพาะ ทั้งในรูปแบบของการแสดงละคร ร้องเพลง เต้นรำ ต่างๆนานา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษารุ่นพี่ปีที่ 2 และปีที่ 1 ให้มีโอกาสในการทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดี อันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสร้างจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ

 

ที่มา : สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      https://www.facebook.com/NBSchoolClub/

 

icon
icon