คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร วัลภา ถมยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และ อาจารย์ อุมา ฤทธิ์ศรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายให้เป็นวิทยากรโครงการปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ จังหวัดหนองคาย รุ่นที่ 1 จำนวน 80 ราย โดยเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะทำการฝึกอบรมผู้ประกอบการหรือผู้แทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาจนเป็นโช่ห่วยมืออาชีพหรือร้านโชห่วยไฮบริดได้ในอนาคต และเป็นการอบรมแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 5 วัน โดยเนื้อหาในการอบรมเป็นสอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การวางแผนซื้อ-ขาย การบริหารจัดการคลังสินค้า จัดการขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย อย่างง่าย การวางแผนด้านภาษี การเชื่อมโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1213
icon
icon