คณะบริหารธุรกิจ ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ Crowne Plaza Vientiane

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ เดินทางไปยังโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

โรงแรม Crowne Plaza Vientiane เป็นโรงแรมในเครือ InterContinental Hotel Group หรือ IHG ที่มีโรงแรมในเครือจำนวน 5,431 โรงแรม ในกว่า 100  ประเทศ โดยมีจำนวนโรงแรมมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2 รองจากโรงแรมในเครือ Marriott ที่มีการควบรวมกิจการร่วมกับ Starwood Hotels and Resorts

ผลจากการประชุมหารือได้ข้อสรุปในประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆดังนี้

1. ความร่วมมือด้านการฝึกงานและสหกิจศึกษา โรงแรม Crowne Plaza Vientiane จะยินดีรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจากทุกสาขาเพื่อฝึกในแต่ละแผนกที่เหมาะสม (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ) โดยคณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะทางคอมพิวเตอร์

2. ความร่วมมือด้านการวิจัยในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane จะอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลการทำวิจัย การเก็บข้อมูล การให้คำปรึกษาการจัย และ/หรือเป็นผู้ร่วมวิจัย โดยการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมการบริการ และโรงแรม Crowne Plaza Vientiane ด้วย

3. การให้คำปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา โครงงานสหกิจนักศึกษาจะมีคณาจารย์สหกิจศึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน หัวข้อโครงงานฯของนักศึกษาจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของ โรงแรม และโครงงานฯจะต้องเป็นประโยชน์ต่อโรงแรม Crowne Plaza Vientiane และภาพรวมในอุตสาหกรรมการบริการด้วย

4. การจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตร IHG Academy คณะบริหารธุรกิจจะช่วยจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้แก่โรงแรมในหลักสูตร IHG Academy และ/หรือการจัดอบรมต่างๆ

5. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ การเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบงานในโรงแรมแต่ละแผนก (Back of the House’s visiting) การเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของโรงแรมมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา และการจัดอบรมให้ความรู้โดยคณาจารย์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานแก่บุคลากรในโรงแรม

โดยการประชุมหารือครั้งนี้จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและโรงแรม Crowne Plaza Vientiane อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane อีกครั้ง

ภาพ / ข่าว : ดร.จตุราพร สีหาบุตร

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1293
icon
icon