คณะบริหารธุรกิจสร้างความร่วมมือทางวิชาการที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ รองคณบดี และคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงินธุรกิจ เดินทางไปยัง University of Finance and Business Administration (UFBA) เมือง Hung Yen  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) ของเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อดำเนินการจัดทำบทบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement: MOA) ระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้บทบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ที่ทางมหาวิทยาลัย UFBA ได้ลงนามความร่วมมือไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  

  1. ผลจากการประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีข้อสรุป 3 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั้งสองหน่วยงานตกลงที่จะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ได้แก่ การเชิญคณาจารย์มาเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นต้น
  2. ด้านความร่วมมือทางด้านการวิจัย ทั้งสองหน่วยงานตกลงที่จะให้การสนับสนุนด้านการจัดทำวารสารการวิจัย การทำวิจัยร่วมกัน และการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือด้านการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและวงการวิชาการของทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
  3. ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ ทั้งสองหน่วยงานจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและกระบวนการในด้านการประกันคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ

                                              

หลังจากการประชุมหารือครั้งนี้ ทั้งคณะบริหารธุรกิจและ มหาวิทยาลัย University of Finance and Business Administration จะมีการจัดทำบทบันทึกความเข้าใจ (MOA) เพื่อการลงนามความร่วมมือในโอกาสต่อไป

ภาพ / ข่าว : ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

 

นำเสนอข่าวโดย : ปรียาภรณ์ ประพฤติ

 

icon
icon