คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ได้ให้บริการวิชาการโครงการ Mini MBA for Young Executive ให้กับโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ได้ให้บริการวิชาการโครงการ Mini MBA for Young Executive ให้กับโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี และโรงงานน้ำตาลเกษตรผล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับฟังการน้ำเสนอโครงการต่างๆ ที่ใช้ความรู้จากการอบรมให้หลักสูตรไปพัฒนาธุรกิจ ในด้านต่างๆ จำนวน 6 โครงการ 

ในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดี ดร.นารา กิตติเมธีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน อ.ถนอมศิล จันทร์คณากิติกุล พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากยริษัทน้ำตาลกุมภวาปี ทั้งชาสวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้ารับฟังการนำเสนอ

 

                                       

icon
icon