โครงการทดสอบตลาดชุมชนทางการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.จตุราพร สีหาบุตร ดร.อังค์วรา ณ สุนทร ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราฎณ์ ผศ.ดร.ชญาดา สุระวณิชกุล นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย บูรณาการทำนุบำรุงิลปวัฒนธรรม การบริการชุมชนกับการเรียนการสอนในรายวิชา BA133103 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ รายวิชา 942446 การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 927103 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 927283 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน BS952201 Statistics for Management 935101 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นแนะนำ โดยเข้าร่วมเรียนรู้ กับชุมชนทางการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายได้แก่หมู่บ้านสีกาย บ้านจอมแจ้ง บ้านเดื่อ บ้านหาดคำและบ้านสะง้อ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

icon
icon