วันนัดพบผู้ปกครอง

เนื่องจากในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 คณะบริหารได้จัดโครงการร่วมสนทนาในหัวข้อเรื่อง

“การอยู่บ้านหลังใหม่อย่างมีความสุข” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ทางคณะบริหารธุรกิจจะสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาและชี้แจงการเรียนการสอน ผลการศึกษา ชี้แจงกิจกรรมนักศึกษา สิทธิ์สวัสดิการต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามรายละเอียดที่สงสัยทั่วไป ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อคณะและการจัดการเรียนการสอน โดยมีคณาจารย์จากทุกหลักสูตรร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

 

 

 

icon
icon