นศ. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน การจัดการการขนส่ง และการสร้างความร่วมมือทางการลงทุนระหว่างประเทศ” ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Seminar in International Business Management) ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พบกานต์ อาวัชนาการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสริมการขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ซึ่งลักษณะของการบรรยายเป็นการนำเสนอโอกาสทางการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงศักยภาพในการพัฒนาและ งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชนการขนส่งข้ามแดนและระเบียงเศรษฐกิจ

ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีจำนวนทั้งหมด 16 ผลงานวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ (2) การขนส่ง (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน นอกจากนี้การนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร. พบกานต์ อาวัชนาการ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.ประภัสสร ซื่อตรง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์กีรติ นิวรณุสิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือ Research-Based Learning (RBL) โดยส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และรู้จักศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้สอนเป็นเพียงผู้ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จและบรรลุเกินเป้าหมายของรายวิชา ทั้งนี้ การจัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมดังกล่าว มีอาจารย์ ดร.ศุภวัตร มีพร้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและเป็นผู้ดูแลในการจัดสัมมนาครั้งนี้

นางสาวจุลลดา คำคลี่ นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า จากการที่ได้เรียนวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้มีการเรียนรู้ถึงการจัดทำวิจัยในหัวข้อที่มีความหลากหลาย ทันโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะทางด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การตลาด และแรงงาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการบริหารเวลาและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงผ่านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย และการเรียนในชั้นเรียนได้มีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การทำงานในสถานประกอบการที่ในปัจจุบันนั้นภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากการทำงานวิจัยแล้ว ยังได้มีการจัดสัมมนาทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ทางด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาให้มีความพร้อมในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว : ดร.ศุภวัตร มีพร้อม 

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1487
icon
icon