ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรขั้นสูง                          ด้านการค้าและการขนส่งระหว่าง

                                             ประเทศสมาคมนำเข้าและส่งออกแห่ง

                                             ประเทศไทย กรมศุลกากร

ศ.ม.(สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายวิชาที่รับผิดชอบในระดับอุดมศึกษาและความเชี่ยวชาญ

 

 • 942 231 เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
 • 942 232 อาเซียนศึกษา
 • 942 331 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • 942 339 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
 • 942 411 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • 942 445 สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • 942 446 การบริหารกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • 942 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
 • 942 453 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 • 942 472 วิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ

 

รายวิชารับผิดชอบนอกหลักสูตร

 

 • 000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
 • 000 156 พหุวัฒนธรรม
 • 000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
 • 962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
 • 962 367 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
 • 962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • 962 401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
 • 963 218 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

 • ศักดิ์สุริยา ไตรยราช. (2556). การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Analysis of Border Trade Strategy of The Provinces Located in Northeastern Region to Prepare Readiness for AEC.). วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 33(2).
 • ศักดิ์สุริยา ไตรยราช. (2555). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(International Economics). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย.
  ณัฐวุฒิ ใจดี ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และ ธีระ ฤทธิรอด. (2555). แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก(Community Development Guidelines to Health district: A Case Study of Sai Yoi District, Maprang District, Phitsanulok Province) . Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ,8(15-16), 44-53
 • ปริยานุช อุดมชัยวุฒิ, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และ ธีระ ฤทธิรอด. (2555). การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านปากลาดใหม่ ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (Supply Chain Management in Organic Pellet Fertilizer Production of Baan Pak-lard-mai, Tambon Bung Phra, Muang District, Phitsanulok Province). Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ,8(15-16), 64-73
 • สักสิน ทองพานเหล็ก, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช, ธีระ ฤทธิรอด และอำนวย คำตื้อ. (2555). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารป่าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก(Guidelines to Increase the Efficacy in Community Forest Management in Baan-Dong Tambon Administration Organization, Charttrakarn District, Phitsanulok Province). Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ,8(15-16), 54-63
 • อนุรักษ์ เนียมสวรรค์, ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และ ธีระ ฤทธิรอด. (2555). ผลการดำเนินงานเครือข่ายการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (Operating Results of Financial Administration Network in Tambon Administration Organization, Watbot District, Phitsanulok Province). Research Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ,8(15-16), 118-129


ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

 

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ตุ้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งผ่านแดนของสินค้าเกษตรของไทยที่สำคัญไปยังประเทศอนุภูมิภาคล่มน้ำโขง”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการผลิต ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนในการทำเกษตรของเกษตรกร จ.หนองคาย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งผู้โดยสารทางการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย”
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 • นักวิจัยร่วมโครงการ “การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ จ.หนองคาย จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร” ร่วมกับสถาบันขนส่งและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประวัติการดำรงตำแหน่งการบริหารและประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ
 • กรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • หัวหน้าสายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการบริหารชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะกรรมการและเลขานุการกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าอินโดจีน
 • คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะกรรมสรรหาและการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • พ.ศ. 2550-2552 เป็นเลขานุการสายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยาเขตหนองคาย
 • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการด้านพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการด้านพัฒนาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เป็นกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 • เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 •  เป็นประธานกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
 • ประธานกรรมการประเมินผลการฝึกประสบการณ์และอาจารย์นิเทศนักศึกษา
 • กรรมการพิจารณาโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประวัติด้านการทำงานและการปฏิบัติราชการ
 • 1 เมษายน พ.ศ.2545 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2549
  ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน สายงานวางแผนและโลจิสติกส์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
 • 16 ตุลาคม พ.ศ.2549
  ปฏิบัติราชการตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • 27 กันยายน พ.ศ.2556
  ปฏิบัติราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

ประวัติการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

 

 • เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพชีวิต Introduction to PMQA/TQA Criteria
 •  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ (สถาบัน ITBS กรุงเทพมหานคร)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อาจารย์มืออาชีพ : กระบวนการสร้างและพัฒนา” และร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ: ควอท (Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education) (สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร)
 • เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “Innovation Financial Products for New Generation” (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร)
 • เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกาศข่าวและพิธีกรดำเนินรายการโทรทัศน์” ในโครงการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เข้าร่วมอบรมในโครงการ “ก้าวสู่มืออาชีพสำหรับบุคลากรสายผู้สอน” (ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง)
 •  เข้าร่วมอบรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ Queensland University of Technology , Brisbane, Queensland, Australia.
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(Student Learning Center: SCL) ณ มหาวิทยาลัยประเทศฮ่องกง
 •  เข้าศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน ณ University of Sydney , Sydney, New South Wealth, Australia.
 •  เข้าร่วมอบรมทางด้าน Research Based Learning ณ University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia.
 • เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ณ Southwest University มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรและการบริการวิชาการ
 • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาด้านการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบ Home Stay อย่างยั่งยืน” ในการอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
 •  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม” สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  เป็นวิทยากร โครงการ “สร้างแกนนำเครือข่ายนักศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 •  เป็นวิทยากร โครงการค่ายส่งเสริมนักศึกษา “เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” 
 • เป็นประธานโครงการเสวนาเชิงวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  เป็นวิทยากรโครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์อาจารย์อุดมศึกษา”
 •  แต่งตั้งที่ปรึกษา และวิทยากรโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP: KBO) จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2554
 •  เป็นวิทยากรโครงการ “ก้าวสู่มืออาชีพสำหรับบุคลากรสายผู้สอน”
 •  เป็นวิทยากร หลักสูตร “ผู้นำด้านการเรียนการสอน”
 •  เป็นวิทยากร หลักสูตร “การบริหารอุดมศึกษาระดับสูง”
 •  เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ” กลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองคาย
 •  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักมนุษยสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์” สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคม จังหวัดหนองคาย
 •  เป็นวิทยาการเรื่อง “Service Mind การให้บริการด้วยใจ ของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง” จังหวัดหนองคาย
 •  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การสนทนาเชิงสร้างสรรค์สำหรับข้าราชการตำรวจน้ำ” กองกำกับการตำรวจน้ำที่ 21
 •  เป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับอำเภอ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี
 • เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับงานบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลักดันเป้าหมายองค์กรด้วยหลักการบริหารยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล” กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นวิทยากรโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NPU CHMP มหาวิทยาลัยนครพนม
 • เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบูรณาการการทำงานร่วมกับชุมชน” ฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

 

ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี

 

icon
icon