ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.วัลภา ถมยา
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

หลักการบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นกลาง 1

 

หนังสือ

กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และ ปวิช แสนชัยธร. (2554). รายงานสรุปผลการวิจัยรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: กรุงเทพฯ.

 

การเผยแพร่บทความวิจัย

วัลภา ถมยา. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ. 38(147), 20-38

วัลภา ถมยา. (2558). อิทธิพลของการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทและการจัดการความเสี่ยง
                องค์กรที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กร. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 
                4
(2), 19-30.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2014). The effects of organizational culture and 
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual 
                framework.
 Paper present at Trends in Multidisciplinary Business and Economic 

                Research (TMBER- 2014): 2014 Mar 27-28; Bangkok, Thailand.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2015). The effects of organizational culture and 
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual 
                framework. International Business Management9(2), 158-163.
icon
icon