ประวัติอาจารย์

personal1
นายกีรติ นิวรนุสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)         

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

 

                     

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

  • อาจารย์

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี): –

 

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ: –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

 

  • หลักการบัญชีขั้นต้น
  • การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
  • ระบบบัญชี
  • การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ
  • ปัญหาทางการสอบบัญชี

 

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

 

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 8 เดือน

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon