ประวัติอาจารย์

personal1
นายกีรติ นิวรนุสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)         

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

 

                     

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

  • อาจารย์

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี): –

 

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ: –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

 

  • หลักการบัญชีขั้นต้น
  • การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
  • ระบบบัญชี
  • การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ
  • ปัญหาทางการสอบบัญชี

 

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

 

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 8 เดือน

 

icon
icon