ประวัติอาจารย์

personal1
อ.กีรติ นิวรณุสิต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)         

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

 

                     

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

 

  • อาจารย์

 

ผลงานทางวิชาการ

 

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี): –

 

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ: –

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

 

1) หลักการบัญชีขั้นต้น/การบัญชี 1 (PRELIMINARY PRINCIPLES OF ACCOUNTING/ACCOUNTING I)

2) การบัญชีเฉพาะกิจการ (ACCOUNTING FOR SPECIFIC ENTERPRISES)

3) การบัญชีบริหาร/การจัดการต้นทุน (MANAGERIAL ACCOUNTING/COST MANAGEMENT)

4) การบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MANAGERIAL ACCOUNTING AND DECISION MAKING)

5) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM)

6) โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (ACCOUNTING SOFTWARE)

7) การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ/การวิจัยดำเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร (OPERATIONAL RESEARCH FOR MANAGEMENT/OPERATION RESEARCH FOR MANAGERIAL ACCOUNTING)

8) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS)

 

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

 

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

 

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 3 ปี 10 เดือน

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon