ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์บัณฑิต          

2535

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย                                                               

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

2538

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

2551

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 

งานปัจจุบัน

-อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเงิน

 

ผลงาน

-หนังสือ “Marketing Click” กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ บันทึกความสำเร็จธุรกิจดอทคอม “E-commerce Success Case Study” สำนักพิมพ์ Tarad.com

-หนังสือ การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ “กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์” สำนักพิมพ์ NBC เครือเนชั่น

 

-หนังสือ “e-Commerce และ Online Marketing” สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น

 

วิทยากร

-อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “social media marketing” หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2558

 

วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur”  ปี 2015

 

-วิทยากร “e-commerce สำหรับผู้ค้าผ้าไหม” จัดโดย อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 มกราคม 2558

 

-วิทยากร “Digital  Marketing” จัดโดย คณะเศษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 16 พ.ย. 2557

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 กันยายน 2557

 

-วิทยากร “Viral Marketing” จัดโดย หลักสูตร ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 กันยายน 2557

 

-วิทยากร “กลยุทธ์การใช้ Social Media (Facebook) ในการประชาสัมพันธองค์กรและธุรกิจ” จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

 

-วิทยากร ““กลยุทธ์การตลาด Social Media ไม่รู้ไม่ได้” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงแรมแอมบาสเดอร์ 28 กรกฏาคม 2557 และ 14 สิงหาคม 2557

 

-วิทยากร “เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วย Google Apps และ mailchimp” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ White Mall วันที่ 22 กรกฏาคม 2557

 

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์อย่างง่ายๆ ด้วย mailchimp” จัดโดย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Boardroom 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2557

 

-วิทยากร “งานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-commerce” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะวิทยาการจัดการและโรงแรม i hotel ขอนแก่น วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556

 

-อาจารย์พิเศษ วิชา Brand Strategy หัวข้อ “Social Media Marketing” หลักสูตร MBA การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล (CMMU)

 

-อาจารย์พิเศษ วิชา IMC หัวข้อ “Social Media Marketing” MBA วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 4 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2013

-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 3 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2012

 

-วิทยากร “Singha SMEs Asean” ณ กรุงเวียงจันทน์ ลาว และกรุงพนมเปญ กัมพูชา ปี 2556

 

-วิทยากรโครงการ “Social Media for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกสิกรไทย มี 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุยายน 2556 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

-อาจารย์พิเศษ “Social Media for Tourism” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 กันยายน 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Tourism” จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ณ โรงแรม พีช ลากูนา วันที่ 28 กันยาน 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก) ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา วันที่ 16 สิงหาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รายได้สร้างหอพระพุทธชินราช ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม. 20 กรกฏาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมขวัญมอ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 17 กรกฏาคม 2556

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

 

-วิทยากร หัวข้อ “Social Media เพื่อการบริหาร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 6 มิถุนายน 2556

 

-วิทยากร หัวข้อ “เพิ่มความน่าเขื่อถือธุรกิจ E-Commerce ด้วย DBD Verified” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

 

– -วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

 

-วิทยากร หัวข้อ “กลยุทธ์การทําธุรกิจผ่านการกด Click กด Like (Social Media Marketing Strategies)” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมน์ วันที่ 9 มีนาคม 2556

 

-วิทยากร “Online Marketing” จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์ ยุคใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ” จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 11 มกราคม 2556

 

-วิทยากร “กลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 3g : Strategy 3g Marketing” จัดโดย บริษัทพรศิวะมาตา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม อมารีเอเทียม กทม.

 

-วิทยากร “Social Media โอกาสของ SMEs” งาน “Thailand SMEs Expo 2012″ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 15 กันยายน 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 สิงหาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 30 มิถุนายน 2555

 

-อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี วันที่ 23 มิถุนายน 2555

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” รุ่นที่ 2 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” โครงการ KSME Care วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 11 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for Resturant Business” จัดโดย บริษัทเซนทรัลเรสเตอรองค์กรุ๊ป (CRG) วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “กลยุทธ์การตลา่ด Social Media” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม.

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” ณ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา อาคาร All Season ถ. วิทยุ วันที่ 28 มกราคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for Education Development” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 25 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ให้กับ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส วันที่ 23 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” ณ บริษัท Applicad บางนา กทม วันที่ 10 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ” ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม “ออมสิน เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ SMEs” วันที่ 8 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “กลยุทธ์ออนไลน์สำหรับ SMEs” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง นครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “ปรับกลยุทธ์ประกันภัยบนความท้าทายของ Social Media” จัดโดย ชมรม Young Insurer Club คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัย ณ โรงแรม เชอราตัน แกนด์ สุขุมวิท 26 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for CRM สำหรับธุรกิจธนาคาร” จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ สำนักงานใหญ่ 11 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย E-SAAN SOFTWARE PARK มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยศีลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 24 กรกฏาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Newspaper” จัดโดย Nation Group ณ อาคารเนชั่น บางนา 24 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 17 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing : ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” จัดโดย บริษัท ไทยพลาสติกและแคมีภัณฑ์ (TPC) วันที่ 8 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Publishing Business” จัดโดย สำนักพิมพ์ แม็ค ณ โรงแรม Jazzotel เหม็งจ๋าย วันที่ 21 พฤษภาคม 2554

 

-วิทยากร “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” ณ สุโขสปา ภูเก็ต วันที่ 23 เมษายน 2554 จัดโดย ศูนย์อบรม ”ปันปัญญา”

 

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ณ โรงแรมอโนมา วันที่ 20 เมษายน 2554 จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย เจียง กรุ๊ป ณ โรงเรียนเจมส์ธุรกิจ หนองคาย วันที่ 2 เมษายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทไทยวาโก้ จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2554

 

-วิทยากร “สร้างแบรนด์ด้วย Facebook” ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทบัตรกรุงไทย วันที่ 15 มกราคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing แค่ของเล่นไฮเทคหรือจะพลิกโฉมการตลาด” จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

 

-วิทยากร “Social Media กับการสื่อสารรองค์กร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

 

-วิทยากรรับเชิญรายการ “สุรนันท์วันนี้” ช่อง TNN2

 

-วิทยากรรับเชิญ รายการ “I-Innovation” ช่องเถ้าแก่ ASTV

 

-วิทยากร งาน THAILAND SME EXPO 2010 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 30 มกราคม 2553

 

-วิทยากรงาน เสวนา “3G กับโลกธุรกิจและธุรกิจออนไลน์” จัดโดยองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ณ Digital Gateway วันที่ 3 ธันวาคม 2552

 

-วิทยากร หลักสูตร New Entrepreneurs Creation มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon