ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

นิติศาสตร์บัณฑิต          

2535

คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย                                                               

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

2538

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประเทศไทย  

ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

2551

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วุฒิการศึกษา

 

งานปัจจุบัน

-อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สอนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการเงิน

 

ผลงาน

-หนังสือ “Marketing Click” กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์ สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ บันทึกความสำเร็จธุรกิจดอทคอม “E-commerce Success Case Study” สำนักพิมพ์ Tarad.com

-หนังสือ การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” สำนักพิมพ์ Se-Ed

 

-หนังสือ “กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์” สำนักพิมพ์ NBC เครือเนชั่น

 

-หนังสือ “e-Commerce และ Online Marketing” สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น

 

วิทยากร

-อาจารย์พิเศษ สอนวิชา “social media marketing” หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ของ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2558

 

วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur”  ปี 2015

 

-วิทยากร “e-commerce สำหรับผู้ค้าผ้าไหม” จัดโดย อำเภอ ชนบท จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11 มกราคม 2558

 

-วิทยากร “Digital  Marketing” จัดโดย คณะเศษฐศาสตร์และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 16 พ.ย. 2557

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 30 กันยายน 2557

 

-วิทยากร “Viral Marketing” จัดโดย หลักสูตร ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 กันยายน 2557

 

-วิทยากร “กลยุทธ์การใช้ Social Media (Facebook) ในการประชาสัมพันธองค์กรและธุรกิจ” จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

 

-วิทยากร ““กลยุทธ์การตลาด Social Media ไม่รู้ไม่ได้” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงแรมแอมบาสเดอร์ 28 กรกฏาคม 2557 และ 14 สิงหาคม 2557

 

-วิทยากร “เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วย Google Apps และ mailchimp” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการ White Mall วันที่ 22 กรกฏาคม 2557

 

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์อย่างง่ายๆ ด้วย mailchimp” จัดโดย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Boardroom 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2557

 

-วิทยากร “งานพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-commerce” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะวิทยาการจัดการและโรงแรม i hotel ขอนแก่น วันที่ 16-17 ตุลาคม 2556

 

-อาจารย์พิเศษ วิชา Brand Strategy หัวข้อ “Social Media Marketing” หลักสูตร MBA การตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล (CMMU)

 

-อาจารย์พิเศษ วิชา IMC หัวข้อ “Social Media Marketing” MBA วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 4 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2013

-วิทยากร “Singha Biz Course Entrepreneur” 3 5 ภูมิภาคทั่วไทย ปี 2012

 

-วิทยากร “Singha SMEs Asean” ณ กรุงเวียงจันทน์ ลาว และกรุงพนมเปญ กัมพูชา ปี 2556

 

-วิทยากรโครงการ “Social Media for SMEs โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกสิกรไทย มี 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุยายน 2556 ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

-อาจารย์พิเศษ “Social Media for Tourism” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 22 กันยายน 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Tourism” จัดโดย สมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ณ โรงแรม พีช ลากูนา วันที่ 28 กันยาน 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก) ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา วันที่ 16 สิงหาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รายได้สร้างหอพระพุทธชินราช ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม. 20 กรกฏาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ โรงแรมขวัญมอ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 17 กรกฏาคม 2556

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

 

-วิทยากร หัวข้อ “Social Media เพื่อการบริหาร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร วันที่ 6 มิถุนายน 2556

 

-วิทยากร หัวข้อ “เพิ่มความน่าเขื่อถือธุรกิจ E-Commerce ด้วย DBD Verified” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

 

– -วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

 

-วิทยากร หัวข้อ “กลยุทธ์การทําธุรกิจผ่านการกด Click กด Like (Social Media Marketing Strategies)” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน) ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมน์ วันที่ 9 มีนาคม 2556

 

-วิทยากร “Online Marketing” จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “การตลาดออนไลน์ ยุคใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ” จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “Social Media for Travel Business” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

 

-วิทยากร “E-marketing และ E-CRM” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 11 มกราคม 2556

 

-วิทยากร “กลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 3g : Strategy 3g Marketing” จัดโดย บริษัทพรศิวะมาตา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม อมารีเอเทียม กทม.

 

-วิทยากร “Social Media โอกาสของ SMEs” งาน “Thailand SMEs Expo 2012″ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย คณะท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 15 กันยายน 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันที่ 11 สิงหาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 30 มิถุนายน 2555

 

-อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี วันที่ 23 มิถุนายน 2555

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” รุ่นที่ 2 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” โครงการ KSME Care วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 11 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for Resturant Business” จัดโดย บริษัทเซนทรัลเรสเตอรองค์กรุ๊ป (CRG) วันที่ 8 พฤษภาคม 2555

 

-วิทยากร “กลยุทธ์การตลา่ด Social Media” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ กทม.

 

-วิทยากร “Content Development for Online Marketing” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” ณ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา อาคาร All Season ถ. วิทยุ วันที่ 28 มกราคม 2555

 

-วิทยากร “Social Media for Education Development” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วันที่ 25 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ให้กับ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส วันที่ 23 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” ณ บริษัท Applicad บางนา กทม วันที่ 10 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ” ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม “ออมสิน เพิ่มองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ SMEs” วันที่ 8 กันยายน 2554

 

-วิทยากร “กลยุทธ์ออนไลน์สำหรับ SMEs” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง นครสวรรค์ 28 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “ปรับกลยุทธ์ประกันภัยบนความท้าทายของ Social Media” จัดโดย ชมรม Young Insurer Club คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัย ณ โรงแรม เชอราตัน แกนด์ สุขุมวิท 26 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for CRM สำหรับธุรกิจธนาคาร” จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ สำนักงานใหญ่ 11 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย E-SAAN SOFTWARE PARK มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย มหาวิทยาลัยศีลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for SMEs” จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรม สยาม@สยาม 24 กรกฏาคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Newspaper” จัดโดย Nation Group ณ อาคารเนชั่น บางนา 24 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 17 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing : ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” จัดโดย บริษัท ไทยพลาสติกและแคมีภัณฑ์ (TPC) วันที่ 8 มิถุนายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media for Publishing Business” จัดโดย สำนักพิมพ์ แม็ค ณ โรงแรม Jazzotel เหม็งจ๋าย วันที่ 21 พฤษภาคม 2554

 

-วิทยากร “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook” ณ สุโขสปา ภูเก็ต วันที่ 23 เมษายน 2554 จัดโดย ศูนย์อบรม ”ปันปัญญา”

 

-วิทยากร “Social Media for Travelling Business” ณ โรงแรมอโนมา วันที่ 20 เมษายน 2554 จัดโดย สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย เจียง กรุ๊ป ณ โรงเรียนเจมส์ธุรกิจ หนองคาย วันที่ 2 เมษายน 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทไทยวาโก้ จำกัด วันที่ 25 มีนาคม 2554

 

-วิทยากร “สร้างแบรนด์ด้วย Facebook” ณ โรงแรมเมโทรพอยท์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วันที่่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing” จัดโดย บริษัทบัตรกรุงไทย วันที่ 15 มกราคม 2554

 

-วิทยากร “Social Media Marketing แค่ของเล่นไฮเทคหรือจะพลิกโฉมการตลาด” จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

 

-วิทยากร “Social Media กับการสื่อสารรองค์กร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

 

-วิทยากรรับเชิญรายการ “สุรนันท์วันนี้” ช่อง TNN2

 

-วิทยากรรับเชิญ รายการ “I-Innovation” ช่องเถ้าแก่ ASTV

 

-วิทยากร งาน THAILAND SME EXPO 2010 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ 30 มกราคม 2553

 

-วิทยากรงาน เสวนา “3G กับโลกธุรกิจและธุรกิจออนไลน์” จัดโดยองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ณ Digital Gateway วันที่ 3 ธันวาคม 2552

 

-วิทยากร หลักสูตร New Entrepreneurs Creation มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

icon
icon