ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.นารา กิตติเมธีกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา
ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง

2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


     
  
  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 • 2554-2556 ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาช่องทางบริการและการขาย บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • 2551-2553 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรายย่อย บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • 2549-2550 เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายธนบดีธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 2547-2548 เลขานุการโครงการรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • 2544-2546 เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายการตลาด บจก.เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์

 

ประสบการณ์อื่นๆด้านงานบริการวิชาการ

 • 2559 วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดวิสัยทัศน์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ.หนองคาย ในปี 2563 โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                       
 • 2559 Speaker in research methodology for institute of Mass Media, Culture and Tourism, Mistry of Information, Culture and Tourism, Lao PDR                                                                                                                
 • 2559 ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • 2559 Speaker in research methodology for Banking Institute, Bank of Lao PDR
 • 2558-2559 International Specialist in statistics text books development for economics and business in Lao PDR, the project supported by National Statistic Centre of Lao PDR and World Bank
 • 2558 วิทยากรประจำงานสัมมนาการมีส่วนร่วมและรับฟังความความคิดเห็นประชาชนด้านการปฏิรูปการกีฬา คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • 2558 วิทยากรบรรยาย ด้านการตลาดให้กับหน่วยภาครัฐ เช่น พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • 2558 กรรมการตลาดสีเขียว จ.หนองคาย
 • 2557-2559 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2557-2558 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2556 อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าปลีก สถาบันปัญญาภิวัฒน์

 

งานวิจัย

 • Yuvanont, P., Buristrakul, P., &Kittimetheekul, N. (2010). Audience satisfaction management of Thai Boxing in Thailand: A case study of Lumpini and Ratchadamnern Stadiums. Featured Research in Sport Entertainment and Venues Tomorrow. Columbia, SC, 50.
 • Kittimetheekul, N. (2011). The Marketing Mix Factor Influence on Sports Merchandise licensed Buying Behaviors: A Case Study Muang Thong - NongJok United Association, Sripatum University, Bangkok
 • Kittimetheekul, N. (2013). Structural Models of Thai Premier League Football Club Licensed Merchandise Buying Behavior by Theory of Planned Behavior, Thesis. Sripatum University, Bangkok.
 • Kittimetheekul, N.and Reangsungnean, G. (2014). First Stage of OTOP Products Development to OTOP Champions: in case Nongkhai Province, Thailand. The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of South East Asia: 1st International Conference, UbonRajchathani University
 • ผู้ร่วมคณะวิจัย (2557). โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าอุตสาหกรรม)เสนอต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรม
 • จตุราพร สีหาบุตรและ นารา กิตติเมธีกุล (2557). ความแข็งแกร่งทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ) ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557
 • นารา กิตติเมธีกุล และ ภาสประภา ตระกูลอินทร์ (2558).การตัดสินใจเพื่อการจัดการลูกค้าร้องเรียนสำหรับนักการตลาดยุคดิจิตัล วารสารวิชาการอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน 2558
 • นารา กิตติเมธีกุล และ ธีระวัฒน์ เจริญราฎร์ (2558). กระบวนการการค้าตามแนวชายแดนและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดนเพื่อการใช้วัตถุดิบและส่งออกไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง)) เสนอต่อกระทรงอุตสาหกรรม โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ และนารา กิตติเมธีกุล (2558). การศึกษารวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคในประเทศเป้าหมายของเครือข่ายโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามพื้นที่ชายแดนเพื่อการใช้วัตถุดิบและส่งออกไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง)) เสนอต่อกระทรงอุตสาหกรรม โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • นารา กิตติเมธีกุล และคณะ (2558). มุมมองของของผู้บริโภคชาวลาวในกรุงเวียงจันทน์ที่มีต่อศูนย์การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558หน้า 16-28
 • นารา กิตติเมธีกุลและคณะ (2559). ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดหนองคาย. การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 54 (Proceeding) วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559, กรุงเทพมหานคร
 • Kittimetheekul, N., Yuvanont, P. (2016). Sport Fan Emotional Development in Emerging Market. International Conference International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism – Summer Session 2016 (Proceeding), Kyoto, Japan, July 12-14, 2016
 • Kittimetheekul N., Vongsanga, N., Kyorodom, B. and Trakoon-in, P. (2559). สมการโครงสร้างความตั้งใจการซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 (Proceeding), วันที่ 29 กรกฎาคม 2559, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, กรุงเทพ

ความเชี่ยวชาญ

 • การตลาดค้าปลีก
 • การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • การสร้างแนวคิดทางนวัตกรรมและการสร้างการเป็นผู้ประกอบการ
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบและสมการโครงสร้างตัวแบบเชิงวิถีด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Lease Square Path Modeling)
icon
icon