ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
Assit. Prof.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา 

 

 

2557                    ปริญญาเอก          Doktors der Philosophie

                                             (Tourism Geography) 

                                             Geographisches Institut

                                             Universitaet Heidelberg, Germany        

2546                      ปริญญาโท            M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบันฑิต (การจัดการ)

                                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2541                      ปริญญาโท             M.Sc. (Hotel and Foodservice Management)

                                                          School of Hospitality Management

                                                         Florida International University, USA     

2536                      ปริญญาตรี             บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

                                                          คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 

งานวิจัย

          วรางคณา  ถาวรวิริยตระกูล และ สุพัตรา  สร้อยเพ็ชร์. 2546.

         การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาค       

          ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กรณีศึกษา :  จังหวัดหนองคาย   

บทความวิชาการ :  

          ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

          วารสารวิทยาลัยหนองคาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม -เมษายน  2542

          หน้า 40-43

icon
icon