ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
Assit. Prof.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา 

 

 

2557                    ปริญญาเอก          Doktors der Philosophie

                                             (Tourism Geography) 

                                             Geographisches Institut

                                             Universitaet Heidelberg, Germany        

2546                      ปริญญาโท            M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบันฑิต (การจัดการ)

                                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2541                      ปริญญาโท             M.Sc. (Hotel and Foodservice Management)

                                                          School of Hospitality Management

                                                         Florida International University, USA     

2536                      ปริญญาตรี             บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

                                                          คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 

งานวิจัย

          วรางคณา  ถาวรวิริยตระกูล และ สุพัตรา  สร้อยเพ็ชร์. 2546.

         การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาค       

          ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กรณีศึกษา :  จังหวัดหนองคาย   

บทความวิชาการ :  

          ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

          วารสารวิทยาลัยหนองคาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม -เมษายน  2542

          หน้า 40-43

icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon