ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล
Assit. Prof.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา 

 

 

2557                    ปริญญาเอก          Doktors der Philosophie

                                             (Tourism Geography) 

                                             Geographisches Institut

                                             Universitaet Heidelberg, Germany        

2546                      ปริญญาโท            M.B.A. บริหารธุรกิจมหาบันฑิต (การจัดการ)

                                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2541                      ปริญญาโท             M.Sc. (Hotel and Foodservice Management)

                                                          School of Hospitality Management

                                                         Florida International University, USA     

2536                      ปริญญาตรี             บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

                                                          คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 

งานวิจัย

          วรางคณา  ถาวรวิริยตระกูล และ สุพัตรา  สร้อยเพ็ชร์. 2546.

         การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาค       

          ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กรณีศึกษา :  จังหวัดหนองคาย   

บทความวิชาการ :  

          ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

          วารสารวิทยาลัยหนองคาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม -เมษายน  2542

          หน้า 40-43

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon