ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.จตุราพร สีหาบุตร
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาเอก PhD. in Social Economics (International Tourism)     Universite de Toulouse Le Mirail, France
ปริญญาโท 2 

Master 2 (Economic et Politque du Tourisme 

  

International Universite Toulouse 1 Capitole,France

ปริญญาโท 1

M.A.(Tourism and Hotel Management)

  Southern Cross University,Australia (Dual Degree)
ปริญญาตรี นศบ.(การสื่อสารมวลชน)   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,ไทย

 

 

Experiences

- Lecturer, Tourism and Hotel Management Department, Faculty of Business Administration, Khon kaen University, Nong Khai Campus
- Researcher, Acting for Life Organisation (TED: Tourism, Ethics, and Development), France, 2007-2013 (www.acting-for-life.com)
- Event Management Officer, Organiser International Pty Ltd Australia, Jan-July, 2003
- Coordinator, Cyber Flex Co.,Ltd. Bangkok, Thailand, 1998.

Teaching Document

- “Principle of Economic for Tourism” (927 112), Bachelor of Arts (Tourism management), Faculty of Business Administration, Khon kaen University, Nong Khai Campus

International Conference/ Guest Speakers

- Environmental Awareness Booklet Programme in Lao PDR. International Conference on North Atlantic Forum (NAF) June 2013, Holar University College, Holar, Iceland.
- Technology and International Specialisation in Tourism, in International Tourism Conference 11-12 April 2011, Université de Toulouse Capitole, France.
- Upgrading Traditional Handicraft Programme for the Poorest in Hospitality and Tourism Sectors, Sri Lanka 2009-2011
- Topic “Tourism Industry” Lao National Tourism Administration, Laos PDR. October 2006.
- Topic “Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)” Stamford University Hua Hin, Thailand. April 2005

Researches/ Publications

- Sustainable Tourism and Environmental Awareness Knowledge: Luang Prabang, Lao PDR. University of Thai Chamber of Commerce Journal Volume 35, Number 3, July-September 2015.
- Financial Strength of the Tour Operators and Travel Agents from Economic and Social Crisis, Thailand. Veridian E-Journal Volume 7, Number 3, September-November 2014.
- Programme of Eco-bungalow Model for Poverty Reduction, Thailand/Lao PDR 2010-2012.
- Programme of Upgrading Traditional Handicraft for the Poorest in Hospitality and Tourism Sectors, Sri Lanka 2009-2011.
- Environmental Awareness Booklet Programme in Thailand, Sri Lanka, Indonesia, Lao 2007-2009.
- A Study of Area Potentiality for Tourism Strategic Development of Thai-Lao PDR Border: A Case Study of Nong Khai Province and Vientiane Capital, 2007 (Researcher- Funded by Thailand Research Fund)
- The Tourism Impact of Nongkhai Province from Being the Seventh of the Most Livable City in the World, 2006. (Project Leader- Funded by Khon kaen University)
- An analysis of Tourism Product Development and Planning for Health Tourism : A Case Study of Khonkaen, Loey, Udonthani, and Nongkhai, Thailand, 2006.
- Tourist Awareness of Environmental Impacts : HuaHin Thailand, 2003.
- A Review and Critical Evaluation of The Challenges and Opportunities that MICE Industry Faces in Thailand, 2003.

icon
icon