ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration (Finance) (Second Class Honors)

  Khon Kaen University
ปริญญาโท

Master of Business Administration (Business Administration)

 

Khon Kaen University

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ : ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)

– งานวิจัย -Factors influencing Entrepreneur’s Decision making on Location for Manufacturing Industries in the upper north-eastern region.

 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ :

-Operation Management and Service -Human Resource Management -Taxation

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน :

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา : 2 ปี

 

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon