ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration (Finance) (Second Class Honors)

  Khon Kaen University
ปริญญาโท

Master of Business Administration (Business Administration)

 

Khon Kaen University

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ : ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)

– งานวิจัย -Factors influencing Entrepreneur’s Decision making on Location for Manufacturing Industries in the upper north-eastern region.

 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ :

-Operation Management and Service -Human Resource Management -Taxation

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน :

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา : 2 ปี

 

icon
วันที่ 19 Feb 2018
ประกาศรับสมัครผู้ลงสมัครสโมสรนักศึกษา ปี 2561

วันที่ 21 Feb 2018
สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 Feb 2018
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ

วันที่ 25 Feb 2018
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตหนองคาย ครบรอบปีที่ 20

วันที่ 01 Mar 2018
จอมยุทธ์น้อยธุรกิจร้อยล้าน ครั้งที่ 2

วันที่ 01 Mar 2018
ประกาศรายชิื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

วันที่ 02 Mar 2018
อบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS OFFICE

วันที่ 05 Mar 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 16 Mar 2018
การประชุมผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 Mar 2018
แถลงนโยบายทีมที่ลงสมัครเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
icon
icon