ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
-
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
ปริญญาตรี

Bachelor of Business Administration (Finance) (Second Class Honors)

  Khon Kaen University
ปริญญาโท

Master of Business Administration (Business Administration)

 

Khon Kaen University

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ : ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)

– งานวิจัย -Factors influencing Entrepreneur’s Decision making on Location for Manufacturing Industries in the upper north-eastern region.

 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ :

-Operation Management and Service -Human Resource Management -Taxation

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน :

2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา : 2 ปี

 

icon
icon