ประวัติอาจารย์

personal1
อ.สิริวงษ์ เอียสกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา 

 

บธ.ม. (การจัดการ)                   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ.(การเงิน)                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

 

  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
                               
icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon