ประวัติอาจารย์

personal1
อ.สิริวงษ์ เอียสกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา 

 

บธ.ม. (การจัดการ)                   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ.(การเงิน)                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

 

  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
                               
icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon