ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.สิริวงษ์ เอียสกุล
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา 

 

บธ.ม. (การจัดการ)                   วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บธ.บ.(การเงิน)                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและงานวิจัย

 

  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
  • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย
                               
icon
icon