ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.วัลภา ถมยา
-
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

บัญชีบัณฑิต                       จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

บัญชีมหาบัณฑิต                   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต            จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

1) หลักการบัญชีขั้นต้น/การบัญชี 1 (PRELIMINARY PRINCIPLES OF ACCOUNTING/ACCOUNTING I)

2) การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE ACCOUNTING I)

 

หนังสือ

กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และ ปวิช แสนชัยธร. (2554). รายงานสรุปผลการวิจัยรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: กรุงเทพฯ.

 

 

 

การเผยแพร่บทความวิจัย

วัลภา ถมยา. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ. 38(147), 20-38

วัลภา ถมยา. (2558). อิทธิพลของการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทและการจัดการความเสี่ยง
                องค์กรที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กร. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
                4
(2), 19-30.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2014). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework.
Paper present at Trends in Multidisciplinary Business and Economic

                Research (TMBER- 2014): 2014 Mar 27-28; Bangkok, Thailand.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2015). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework. International Business Management, 9(2), 158-163.
icon
วันที่ 30 Aug 2018
วันไหว้ครูและเชิดชูบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ (มอบทุนการศึกษา)

วันที่ 01 Sep 2018
การสอบกลางภาค (1/2561)

วันที่ 28 Sep 2018
ส่งแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน IQA ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
ตรวจประเมิน EdPEX ระดับคณะ ประจำปี 2560

วันที่ 01 Oct 2018
การสอบภาคกลาง (2/2560)

วันที่ 01 Nov 2018
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 Nov 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 07 Nov 2018
Homeroom (ครั้งที่2/2561)

วันที่ 26 Nov 2018
การสอบปลายภาค(1/2561)
icon
icon