ประวัติอาจารย์

personal1
ผศ.ดร.วัลภา ถมยา
-
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

บัญชีบัณฑิต                       จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

บัญชีมหาบัณฑิต                   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต            จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

1) หลักการบัญชีขั้นต้น/การบัญชี 1 (PRELIMINARY PRINCIPLES OF ACCOUNTING/ACCOUNTING I)

2) การบัญชีขั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE ACCOUNTING I)

 

หนังสือ

กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และ ปวิช แสนชัยธร. (2554). รายงานสรุปผลการวิจัยรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: กรุงเทพฯ.

 

 

 

การเผยแพร่บทความวิจัย

วัลภา ถมยา. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ. 38(147), 20-38

วัลภา ถมยา. (2558). อิทธิพลของการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทและการจัดการความเสี่ยง
                องค์กรที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กร. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
                4
(2), 19-30.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2014). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework.
Paper present at Trends in Multidisciplinary Business and Economic

                Research (TMBER- 2014): 2014 Mar 27-28; Bangkok, Thailand.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2015). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework. International Business Management, 9(2), 158-163.
icon
icon