ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.วัลภา ถมยา
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

บัญชีบัณฑิต                        จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

บัญชีมหาบัณฑิต                   จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต            จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

หลักการบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นกลาง 1

 

หนังสือ

กฤตพา แสนชัยธร, วัลภา ถมยา และ ปวิช แสนชัยธร. (2554). รายงานสรุปผลการวิจัยรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเก็บข้าวเปลือกของเกษตรกร. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: กรุงเทพฯ.

 

 

 

การเผยแพร่บทความวิจัย

วัลภา ถมยา. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง : หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ. 38(147), 20-38

วัลภา ถมยา. (2558). อิทธิพลของการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัทและการจัดการความเสี่ยง
                องค์กรที่มีต่อผลการดาเนินงานขององค์กร. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
                4
(2), 19-30.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2014). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework.
Paper present at Trends in Multidisciplinary Business and Economic

                Research (TMBER- 2014): 2014 Mar 27-28; Bangkok, Thailand.

Thomya, W. & Saenchaiyathon K. (2015). The effects of organizational culture and
                enterprise risk management on organizational performance: A conceptual
                framework. International Business Management, 9(2), 158-163.
icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon