ประวัติอาจารย์

personal1
อ.กีรติ นิวรณุสิต
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

 ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)    

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                           

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

                     

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี): 

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ: 

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

1) หลักการบัญชีขั้นต้น/การบัญชี 1 (PRELIMINARY PRINCIPLES OF ACCOUNTING/ACCOUNTING I)

2) การบัญชีเฉพาะกิจการ (ACCOUNTING FOR SPECIFIC ENTERPRISES)

3) การบัญชีบริหาร/การจัดการต้นทุน (MANAGERIAL ACCOUNTING/COST MANAGEMENT)

4) การบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MANAGERIAL ACCOUNTING AND DECISION MAKING)

5) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM)

6) โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (ACCOUNTING SOFTWARE)

7) การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ/การวิจัยดำเนินงานเพื่อการบัญชีบริหาร (OPERATIONAL RESEARCH FOR MANAGEMENT/OPERATION RESEARCH FOR MANAGERIAL ACCOUNTING)

8) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS)

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 6 ปี

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)

icon
icon