ประวัติอาจารย์

personal1
อ.กีรติ นิวรณุสิต
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)         

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

                     

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี):

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ:

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

  • หลักการบัญชีขั้นต้น
  • การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
  • ระบบบัญชี
  • การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ
  • ปัญหาทางการสอบบัญชี

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 8 เดือน

icon
icon