ประวัติอาจารย์

personal1
อ.กีรติ นิวรณุสิต
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

ประวัติการศึกษา

 

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)         

2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย                                                             

ปริญญาโท

บัญชีมหาบัณฑิต

บช.ม.

2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย                                                              

                     

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี):

งานวิจัยและบทความทางวิชาการ:

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

  • หลักการบัญชีขั้นต้น
  • การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ
  • ระบบบัญชี
  • การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ
  • ปัญหาทางการสอบบัญชี

ประวัติการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ:

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2556 อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา: 8 เดือน

icon
วันที่ 28 Apr 2018
โครงการบริการวิชาการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วันที่ 01 May 2018
การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 08 May 2018
สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 08 May 2018
การสอบภาคปลาย(2/2560)

วันที่ 06 Jun 2018
สัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2562 และแผนครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563

วันที่ 15 Jun 2018
ส่ง (ร่าง) การประเมินตนเองระดับคณะ(EdPEX)

วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ
icon
icon