ประวัติอาจารย์

personal1
ดร.ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา

ปริญยาเอก

ปร.ด (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเทศไทย   

 

ปริญญาโท             

บธ.ม (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)                      

      วิทยาลัยดุสิตธานี ประเทศไทย  

 

ปริญญาตรี           

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)                  

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย  

icon
icon