ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

บธ.ม (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)                      วิทยาลัยดุสิตธานี

บธ.บ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

icon
icon