ประวัติอาจารย์

personal1
อ.ดร.ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
-
ตำแหน่ง : อาจารย์

 

Education 

 

ระดับ

คุณวุฒิ

ปีที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

Bachelor of Business Administration

(Accounting ) 1999  North Eastern University, Thailand

Master of Science 

(Accounting) 2003 Thammasat University ,Thailand

Doctor of Philosophy

(Accounting)

2016

Mahasarakham University, Thailand

                     

Selected Certification

 1. Certificate : International Academy of Business and Economic, Membership Award, Las Vegas Annual Conference., USA., 2015
 2. Certificate : International Academy of Business and Economic, Membership Award, Las Vegas Annual Conference., USA., 2014
 3. Certificate :Research-Based Teaching and Learning Innovations and Faculty Mentoring Strategies Workshop By Illinois State University, USA., 2010
 4. Certificate : Service Provider (Accounting and Taxation) The Office of SMEs Promotion Ministry of industry Thailand (2008)

Administrative Experience

 1. 1. Board Director Khon Kaen University, Nong Khai Campus (2009-2010)
 2. 2. Executive Committee Khon Khaen University, Nong Khai Campus (2008-2010)
 3. 3. Deputy Director of Planning and Information, Khon Khaen University, Nong Khai Campus (2009-2010)
 4. 4. Assistant Director of Assessments, Khon Khaen University, Nong Khai Campus (2009)
 5. 5. Head of Department Business and Management, Khon Khaen University, Nong Khai Campus (2008)

Lecturer Experience

 1. 1. Khon khaen University, Nong Khai Campus (2006-Present)
 2. 2. Rajabhat Mahasarakham University, Faculty of Management Science (2005)
 3. 3. North Eastern University, Faculty of Business Administration (2000-2005)

Invited Lecturer

 1. 1. Rajabhat Udon Thani University, Bueng Kan Campus (2010)
 2. 2. Ratchathani University, Udon Thani  Campus (2009-2010)
 3. 3. Rajabhat Loei University, (2008)
 4. 4. College of Business Administration (2006-2007)

Selected Professional Accounting Experience

 1. 1. Accounting Systems Design and Internal Control, Green World Electric Company, Khon Khaen
 2. 2. Accountant, Thammasup Accounting, Khon khaen
 3. 3. Internal Audit (Inventory Audit) Dynasty Ceramic Public Company Limited, Bangkok
 4. 4. Accounting Systems Design, Jaring Company, Bueng Kan
 5. 5. Consultant, Eternal Metal Product, Nakhon Phanom

 

 

 

Research

(1) Pongpratead  Phathairat, ranya  Raksong and Suparak  Janjarasjit. 2016. Accounting Well-Rounded Competency and Professional Success: Evidence from Bookkeepers in Thailand, The journal of American business review ,Cambridge, 3(2): 137-147.

 

(2) Pongpratead Phathairat, ranya Raksong and Suparak Janjarasjit. 2015. Accounting Well-Rounded Competency  and Professional Success. Journal of Business Research 14(3): 107-120.

(3) Pongpratead Phathairat and Ussahawanitchakit Phapruke. 2014. Antecedents and Consequences of Information Quality: An Empirical Study of Printing and Packaging Firms in Thailand. Journal of International Finance Studies, 13(3): 95-112.

Book  Managerial Accounting

icon
วันที่ 25 Jun 2018
ส่งรายงาน มคอ.5 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 Jun 2018
วันกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ(KM-LO)

วันที่ 01 Jul 2018
โครงการอบรมไอดีการ์ด

วันที่ 01 Jul 2018
สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนาทุกวันพระ

วันที่ 04 Jul 2018
วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 (ทำบุณ & Big Cleaning Day)

วันที่ 04 Jul 2018
งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 6 และวัน Big Cleaning Day

วันที่ 06 Jul 2018
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ GMSIC ครั้งที่ 5

วันที่ 26 Jul 2018
ส่งรายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

วันที่ 28 Jul 2018
วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 Jul 2018
ส่ง(ร่าง)การประเมินตนเองระดับหลักสูตร(IQA)
icon
icon